Free marketing tools

AKTUALNOŚCI

Dodano 24 marca 2015 r: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

W dniu 29 sierpnia 2014 roku uchwalona została nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, nowe przepisy wchodzącą w życie 9 marca 2015:

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków: Każde świadectwo energetyczne budynku lub lokalu, po 9.03.2015 jest musi zostać zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Centralny rejestr uprawnionych:

Minister Infrastruktury i Rozwoju będzie prowadzić centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmie wykazy: świadectw, osób uprawnionych do ich sporządzania, protokołów z przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacyjnych i osób uprawnionych do ich prowadzenia oraz wykaz niektórych budynków publicznych. Rejestr posłuży do weryfikacji świadectw i protokołów z kontroli okresowych (około 250 losowo wybranych świadectw rocznie), ale także usprawni wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych. więcej na: https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Świadectwa energetyczne – więcej ciekawych danych na wydruku:

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami świadectwa będą dodatkowo zawierać zalecenia określające zakres oraz rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią aktualne zapotrzebowanie na energię. Pojawią się też: wielkość emisji CO2, procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz obliczeniowe roczne ilości zużycia nośników energii przeliczane na metr kwadratowy. Dane opisowe i liczbowe będą informować o przenikaniu ciepła (współczynniki istniejące i wymagane) oraz cząstkowych sprawnościach systemów: ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.Dodano 3 lipca 2014 r: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Dnia 2 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej,
2) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
3) wzory świadectw charakterystyki energetycznej
– budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ. Tak powinno wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wg nowego rozporządzenia: