Free marketing tools

świadectwa energetyczne
świadectwa energetyczne Thermo-Patrol
świadectwa energetyczne
świadectwa energetyczne
świadectwa energetyczne
świadectwa energetyczne 0
świadectwa energetyczne
świadectwa energetyczne T-P

Projektowane Charakterystyki Energetyczne

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 roku. poz. 762) wprowadzono nowe przepisy, które obowiązują od 3 października 2013 roku i wprowadzają do projektu budowlanego jako jego integralną część projektowaną charakterystykę energetyczną budynku wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

Projektowane charakterystyki energetyczne zawierają informacje na temat przyszłego zapotrzebowania na energię obiektu budowlanego oraz porównanie jego efektywności energetycznej z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta. Dokumentacja ta dotyczy zatem budynków nowo projektowych lub przebudowywanych i dołączana jest do pozwolenia na budowę.

Masz stary projekt i brakuje w nim projektowanej charakterystyki energetycznej... zadzwoń.

Świadectwa Energetyczne

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zwanych także często certyfikatami lub paszportami energetycznymi. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane i jest związane z wdrażaniem Unijnej dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Każde świadectwo energetyczne budynku lub lokalu, które wydajemy po 9.03.2015 jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Nabywca albo najemca nieruchomości nie mogą zrzec się świadectwa energetycznego!

„Art. 12. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.”

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemca, będzie musiał zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 • sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanego.

Sporządzamy takie świadectwa dla każdego rodzaju nowych oraz istniejących budynków i lokali:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
 • indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • budynków produkcyjnych;
 • budynków użyteczności publicznej.

Wycenę sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dokonujemy indywidualnie na podstawie danych uzyskanych od właściciela budynku:

 • Dostępność dokumentacji;
 • Powierzchnia;
 • Biuro Projektowe.

UWAGA PROMOCJA: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego już od 250,00 PLN

warunki promocji * projekt jednego z wymienionych biur projektowych: Agrobisp, Archipelag, Archon+,Domy z wizją, M.&L.Lipińscy,MTM Styl,Murator,Studio Atrium,Z 500

Jak pozyskać świadectwo energetyczne, krok po kroku:

 1. Zadzwoń lub napisz i umów spotkanie z jednym z naszych Doradców Energetycznych;
 2. Spotkanie na budowie w celu zgromadzenie niezbędnych danych: dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej;
 3. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej przez doradcę;
 4. Przekazanie gotowego dokumentu w wersji elektronicznej oraz papierowej inwestorowi.

Więcej informacji: http://www.mir.gov.pl

« powrót