W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 roku. poz. 762) wprowadzono nowe przepisy, które obowiązują od 3 października 2013 roku i wprowadzają do projektu budowlanego jako jego integralną część projektowaną charakterystykę energetyczną budynku wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

Projektowane charakterystyki energetyczne zawierają informacje na temat przyszłego zapotrzebowania na energię obiektu budowlanego oraz porównanie jego efektywności energetycznej z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta. Dokumentacja ta dotyczy zatem budynków nowo projektowych lub przebudowywanych i dołączana jest do pozwolenia na budowę.

Masz projekt budowlany i brakuje w nim projektowanej charakterystyki energetycznej lub analizy OZE, a może wprowadzono zmiany w adaptacji budynku wymagające nowej charakterystyki energetycznej z analizą OZE…napisz do nas, przyślemy niezbędną dokumentację nawet w 24 godziny.