Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zwanych także często certyfikatami lub paszportami energetycznymi.
Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane i jest związane z wdrażaniem Unijnej dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Każde świadectwo energetyczne budynku lub lokalu, które wydajemy po 9.03.2015 jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii:

www.rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykazy

Nabywca albo najemca nieruchomości nie mogą zrzec się świadectwa energetycznego!

„Art. 12. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.”

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemca, będzie musiał zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  • sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży;
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wynajmowanego.

Sporządzamy takie świadectwa dla każdego rodzaju nowych oraz istniejących budynków i lokali:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
  • indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
  • budynków produkcyjnych;
  • budynków użyteczności publicznej.
Wycenę sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wykonujemy indywidualnie na podstawie danych powierzchniowych uzyskanych od inwestora lub generalnego wykonawcy budynku oraz dostępnej dokumentacji.